Voorkeursmaterie

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Materies

 • bijstand en tussenkomst in procedures voor alle familierechtbanken waar ook in België;
 • huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning;
 • dringende en voorlopige maatregelen wegens huwelijks- of samenlevingsmoeilijkheden;
 • echtscheiding en beëindiging wettelijke samenwoning;
 • echtscheiding door onderlinge toestemming (uitwerken in overleg met de partners van een onderhandelde oplossing voor de kinderen en de verdeling van de goederen);
 • onderhoudsgelden tussen gewezen partners en onderhoudsbijdragen voor de kinderen;
 • adviezen over de fiscale gevolgen van financiële regelingen tussen partijen;
 • ouderlijk gezag en verblijfsregelingen;
 • vaststelling, erkenning en betwisting van vaderschap;
 • verbetering van akten van burgerlijke stand;
 • vereffening-verdeling na echtscheiding en samenleving ongehuwde partners, bij openvallen van nalatenschappen of bij onverdeelde goederen;
 • familiaal vermogensrecht met bijstand bij de notaris en de rechtbank;
 • voorlopige bewindvoering voor beheer van goederen;
 • verlengde minderjarigheid;
 • voogdij en pleegvoogdij;
 • adoptie;
 • bemiddeling in familiale geschillen.

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

Materies

 • aansprakelijkheid aannemer en architect;
 • bouwproblemen;
 • deskundigenonderzoek.

HUUR EN MEDE-EIGENDOM

Materies

 • woninghuur en handelshuur;
 • mede-eigendom;
 • appartementseigendom;
 • problemen met de syndicus.

ERFRECHT

Materies

 • vereffening en verdeling van nalatenschappen;
 • minnelijke en gerechtelijke verdelingen;
 • bijstand bij procedures onder notariële leiding;
 • successie- en vermogensplanning.

VREEMDELINGEN- EN VLUCHTELINGENRECHT

Materies

 • gezinshereniging;
 • verblijfstatus Unieburgers en hun familieleden en familieleden van Belgen;
 • verzoek internationale bescherming (asielprocedure);
 • procedure staatloosheid;
 • humanitaire en medische regularisatie verblijf;
 • arbeids- en beroepskaart, single permit;
 • nationaliteit;
 • beroep tegen weigering of vernietiging van huwelijk of wettelijke samenwoning;
 • procedure niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • beroepsprocedures bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, raadkamer, familierechtbank enz.

VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het aansprakelijkheidsrecht beantwoordt de vraag of, onder welke voorwaarden, en voor welke omvang iemand anders verantwoordelijk (aansprakelijk) is voor opgelopen schade.

Het domein is bijzonder breed: zo kan het zowel gaan om schade binnen een contractuele relatie als om schade ontstaan buiten enig contract om. De schade kan materieel, lichamelijk of moreel zijn.

Aangezien verzekeraars de aansprakelijkheid van hun verzekerden dekken volgens de geldende wettelijke bepalingen en de verzekeringspolissen, is er een evidente band met het aansprakelijkheidsrecht.

Ons kantoor treedt op voor zowel de verzekeringsmaatschappijen als voor de verzekerden en heeft in het bijzonder ervaring in het verkeersrecht en inzake letselschade.

VERKEERSRECHT

Wij hebben jarenlange expertise inzake afhandeling van verkeersdossiers, al dan niet gepaard gaand met vorderingen tot schadevergoeding (materieel, lichamelijk), zowel voor de burgerlijke rechter als de strafrechtbank.

FAMILIAAL INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Materies

 • procedures inzake familierecht met een niet-Belg als partij;
 • internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken;
 • onderzoek toepasselijk buitenlands of Belgisch recht;
 • erkenning en tenuitvoerlegging in België van buitenlandse akten en vonnissen.

CONTRACTENRECHT

Materies

 • opstellen van contracten;
 • adviezen over inhoud en gevolgen van contracten;
 • bijstand inzake geschillen;
 • arbitrage en bemiddeling;
 • bijzondere contracten: koop, lening, bewaargeving, lastgeving, dading, kanscontracten, leasing,…;
 • invordering van facturen;
 • bemiddeling bij burgerlijke en handelsgeschillen.

JEUGDRECHT

Optreden als advocaat van minderjarigen in procedures van:

 • asiel en verblijf;
 • een als misdrijf omschreven feit (afgekort als “MOF”);
 • een problematische opvoedingssituatie (afgekort als “POS”).

ADMINISTRATIEF RECHT

Het administratief recht gaat over allerlei geschillen tussen de burger en de overheid: de Belgische staat, de gemeente, het gewest en de gemeenschap, het OCMW, enz. Het gaat bijgevolg over de vraag: welke rechten heeft de burger tegenover de overheid en in welke mate kan de overheid zijn beslissingen tegenover de burger laten gelden zonder de wet te schenden? 

Ook het ambtenarenrecht maakt deel uit van het administratief recht. Ons kantoor treedt in deze zaken op bij procedures voor de Raad van State en voor administratieve rechtscolleges.

STRAFRECHT

 • Bijstand voor politie- en correctionele rechtbank, raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling;
 • Zowel voor daders als voor de burgerlijke partijen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x