Algemene voorwaarden

Het voorschot, de tussentijdse afrekening of de definitieve staat van ereloon en onkosten is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

Vanaf 1 januari 2014 is in beginsel op elk te betalen bedrag een BTW van 21% verschuldigd.

Bij uitblijven van tijdige betaling van een voorschot of van een tussentijdse afrekening worden alle prestaties opgeschort tot betaling van het volledige bedrag.

Bij gebreke aan tijdige betaling en na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met 10%, met een minimum van 50 €, onverminderd het recht om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke intrestvoet.

Op de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie die u erop vindt, kan niet worden aangewend voor commercieel of ander gebruik zonder uitdrukkelijke toelating van Denys-Grouwels-Van Roy.

AANSPRAKELIJKHEID

Denys-Grouwels-Van Roy is niet aansprakelijk voor het gebruik dat derden zouden maken van inlichtingen die op deze website gevonden worden noch voor eventuele informatieschade die zou veroorzaakt worden door zijn gebruik of door het gebruik van links, namelijk de overdracht van virussen of andere soortgelijke elementen. Elke gebruiker dient zelf de nodige maatregelen te nemen opdat zijn materiaal niet wordt aangetast door virussen, wormen enz.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over de groepering Denys-Grouwels-Van Roy en haar advocaten. Er kunnen geen rechten of aanspraken aan worden ontleend. De gegevens kunnen ten allen tijde aangepast, gewijzigd of verwijderd worden.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van de deelgenoten van de groepering en van al diegenen die bij Denys-Grouwels-van Roy werkzaam zijn en/of waren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x